Projekti

HURID-ove aktivnosti tijekom 2015. godine

HURID je u 2015. godini provodio jedan program i šest projekata: program „Dobar start za sve: stručna potpora ugroženom djetetu rane dobi i njegovom okruženju“, projekt „E-informacijski i referalni centar za ranu intervenciju u djetinjstvu“, projekt „Odrastimo zajedno – podrška uključivanju djece s razvojnim teškoćama u redovne vrtiće“, projekt „Dobar start za sve: rana intervencija u djece s teškoćama u razvoju i razvojnim odstupanjima“, IPA-projekt „Podrška uključivanju djece s teškoćama u razvoju u redovne vrtiće u Hrvatskoj“, projekt„The E-information and referral center on early childhood intervention: a way to reduce the equity gap in Vukovar-Srijem county, Sisak-Moslavina county and Šibenik-Knin county“ (skraćeni naziv na hrvatskom jeziku: Izjednači!) te Erasmus+ projekt „Lets try I(C)T“.

Trogodišnji program Dobar start za sve: stručna potpora ugroženom djetetu rane dobi i njegovom okruženju financira Ministarstvo socijalne politike i mladih. Program je započeo s provedbom 1.6.2014. godine, a završit će 31.5.2017. godine. Voditeljica projekta je doc. dr. sc. Sanja Šimleša. U 2015. godini programom je obuhvaćeno 44 obitelji.
Stručne usluge i aktivnosti koje se provode u sklopu programa su: procjena djetetovih razvojnih potreba, procjena obiteljskih potreba, stručna potpora u obitelji (patronaža) i tranzicija (pružanje stručne potpore pri uključivanju djece u redovne predškolske programe), Marte Meo savjetovanje, odgovaranje na roditeljska pitanja (pristigla putem internetskog portala www.ranaintervencija.org), grupni rad s roditeljima čija su djeca uključena u patronažu (roditeljski sastanci, radionice „Majka i dijete“, radionice Rastimo zajedno Plus), igraonice/radionice s djecom s teškoćama u razvoju i njihovom braćom/sestrama, savjetovanje i pomaganje biološkoj, posvojiteljskoj i udomiteljskoj obitelji, supervizija i mentoriranje pružatelja usluga te senzibilizacija javnosti o ranoj intervenciji i aktivnostima udruge putem HURID-ovih mrežnih stranica i promotivnih aktivnosti diljem Republike Hrvatske (Zagreb, Osijek, Vinkovci, Đakovo, Vukovar, Sisak, Šibenik, itd.).
Opći ciljevi programa su: 1. prevencija institucionalizacije djece i očuvanje kvalitete života obitelji te 2. stvaranje optimalnih uvjeta za razvojno ugroženu djecu u prirodnoj okolini. Ministarstvo socijalne politike i mladih je u tekućoj godini sufinanciralo udjele u plaćama trima zaposlenicama HURID-a: Marini Šimanović, Marini Jelenić/Moniki Rosandić i Anamariji Mikšić.

Projekt Dobar start za sve: rana intervencija u djece s teškoćama u razvoju i razvojnim odstupanjima u 2015. godini je financirao Grad Zagreb (15.000,00 kn). Ovaj projekt je svojevrstan nastavak projekta/programa Rana intervencija u djece s teškoćama u razvoju i razvojnim odstupanjima koji su sufinancirali Ministarstvo socijalne politike i mladih te Grad Zagreb. Voditeljica projekta je bila Anita Lukić, sveuč. spec. rane intervencije. U 2015. godini je 6 obitelji sudjelovalo u projektu.
Glavne aktivnosti u okviru ovog projekta bile su: stručna potpora u obitelji (patronaža), supervizija pružatelja usluga, savjetovanje obitelji u okviru stručne potpore koja se provodi u obitelji te informiranje roditelja i ostalih članova obitelji o mogućnostima rane intervencije putem portala www.ranaintervencija.org. Iz sredstava Grada Zagreba sufinancirao se udio u plaći zaposlenice Monike Rosandić.

Projekt E-informacijski i referalni centar za ranu intervenciju u djetinjstvu (E-centar) u 2015. godini financiran je od strane Grada Zagreba (10.000,00 kn), međutim, i dalje se najvećim dijelom provodio zahvaljujući volonterskom radu članova. Voditeljica projekta je doc. dr. sc. Jasmina Ivšac Pavliša. Portal „E-centar“ omogućuje roditeljima, ali i stručnjacima, da anonimno postave pitanja stručnjacima vezana uz djetetov razvoj, teškoće ili odstupanja te pronađu najbližu ustanovu/stručnjaka za ranu intervenciju u području u kojem žive (Tražilica usluga rane intervencije – www.trazilica.ranaintervencija.org) kako bi se djetetu i njegovoj obitelji osigurala pomoć u što kraćem vremenu. Informacije za roditelje dostupne na portalu pisane su na razumljiv i pristupačan način, a znanstveno su utemeljene i dostupne svima koji raspolažu internetom (korisnicima u Republici Hrvatskoj, ali i susjednim državama). Analiza sadržaja pristiglih upita ponovo pokazuje kako roditelje najviše brinu djetetova komunikacija, govor, jezik, nepoželjna ponošanja te traže informacije kako djetetu pomoći već sada, iako se nalaze na listi čekanja za stručnu procjenu. Ciljevi „E-centra“ su: osnaživanje intuitivnog roditeljstva, unapređenje rane potpore, skraćivanje roditeljskih lutanja te unapređenje povezivanja i podizanja razine ekspertnosti stručnjaka. Ukupan broj posjeta portalu u 2015. godini bio je 54.758, što je prosječno više od 4.500 posjeta mjesečno.

Projekt Odrastimo zajedno – podrška uključivanju djece s razvojnim teškoćama u redovne vrtiće u 2015. godini sufinanciraju Grad Zagreb (20.000,00 kn) i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (75.000,00 kn). 2015. godine programom je obuhvaćeno više od 400 korisnika (djeca s razvojnim teškoćama i rizicima te njihove obitelji, pomagači-volonteri, odgojitelji i stručni suradnici u dječjim vrtićima te 21 vrtićka skupina). Voditeljica ovog projekta je doc. dr. sc. Sanja Šimleša. Pružatelji podrške uključivanju djece s razvojnim teškoćama u dječje vrtiće diljem Grada Zagreba su educirani volonteri-studenti Edukacijsko-rehabilitacijskog, Filozofskog fakulteta i Hrvatskih studija. Aktivnosti provedene u sklopu ovog projekta su: edukacija osoblja u predškolskim ustanovama, edukacija pomagača, pružanje konkretne potpore djetetu u vrtiću, pružanje potpore djeci u skupini te pružanje potpore odgojiteljima u situaciji uključivanja djeteta s razvojnim teškoćama u redovnu skupinu i zajedničkog odrastanja. Ciljevi projekta „Odrastimo zajedno“ su stvaranje pretpostavki za pružanje potpore te njeno konkretno pružanje kako bi se djeci s teškoćama u razvoju u dobi od 0 do 6 godina omogućilo što uspješnije uključivanje u programe dječjih vrtića namijenjene njihovim vršnjacima u mjestu stanovanja, ali i prevencija isključivanja djece atipične razvojne putanje iz redovnih predškolskih ustanova.

Od kolovoza 2013. godine do veljače 2015. godine HURID je provodio IPA-projekt IV komponente Podrška uključivanju djece s teškoćama u razvoju u redovne vrtiće u Hrvatskoj koji je financirala Europska unija. Voditeljica ovog projekta bila je Petra Ladić, mag. ekonomije, a projektna asistentica Andrea Čudina, mag. psihologije. Suradnici projekta bili su dječji vrtići „Vrbik“ iz Zagreba i „Grigor Vitez“ iz Splita te Udruga odgajatelja „Krijesnice“ iz Čakovca. Cilj ovog projekta bio je unaprijediti sustav podrške za djecu s teškoćama u razvoju u predškolskom sustavu u Republici Hrvatskoj, kroz specifične ciljeve: unapređenje profesionalnih vještina odgojitelja u radu s djecom, roditeljima i pomagačima; unapređenje profesionalnih kompetencija inkluzijskih pomagača; osnaživanje obitelji te senzibilizacija javnosti i širenje ideje o zajedničkom odrastanju sve djece. Ovim projektom su oblikovani edukacijski moduli za odgojitelje i pomagače, priručnik za pružanje podrške u ustanovama ranog i predškolskog odgoja pri uključivanju djece s teškoćama, stvorena su tri mobilna tima za edukacijsko uključivanje u Zagrebu i Splitu te je senzibilizirana javnost putem javnih tribina i promotivnih aktivnosti u Zagrebu, Splitu, Karlovcu i Zadru. Glavni korisnici ovog projekta bila su djeca i njihove obitelji, odgojitelji, pomagači, lokalna zajednica i društvo u cjelini. Jedan od rezultata ovog projekta je i priručnik „Razvoj inkluzivne prakse u dječjim vrtićima: Podrška uključivanju djece s teškoćama u razvoju u redovne vrtiće u Hrvatskoj“, u kojem su razrađeni edukacijski moduli za pomagače i odgojitelje kako bi svoju podršku djeci s teškoćama u razvoju pružali na standardiziran način.
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva je podržala provedbu projekta kroz osiguranje sredstava za međufinanciranje (u iznosu od 100.000,00 kn).
Održivost ovog projekta, odnosno nastavak rada na njegovim ciljevima, HURID ostvaruje i nakon završetka projekta: u suradnji s Dječjim vrtićem Vrbik, uz preporuku Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport, HURID provodi edukativne radionice za odgojitelje i stručne suradnike dječjih vrtića na području Grada Zagreba.

Od ožujka do listopada 2015. godine HURID je provodio novi projekt pod nazivom Izjednači! („The E-information and referral center on early childhood intervention: a way to reduce the equity gap in Vukovar-Srijem county, Sisak-Moslavina county and Šibenik-Knin county“) u partnerstvu s Uredom UNICEF-a u Republici Hrvatskoj, koji je bio i financijer projekta. Projekt je vodila Marina Jelenić, mag. logopedije do svibnja 2015., nakon čega ju je zamijenila Monika Rosandić, mag. logopedije. Projekt se provodio do kraja listopada u tri hrvatske županije s najnižom razinom razvijenosti usluga rane intervencije: Vukovarsko-srijemskoj, Sisačko-moslavačkoj te Šibensko-kninskoj. Najvažnije programske aktivnosti bile su: 1. inicijalna konferencija s ciljem predstavljanja projekta i pozivanja na suradnju te radionica o obitelji usmjerenom pristupu, 2. radionica o međusektorskoj suradnji i koordinaciji usluga za djecu s teškoćama u razvoju ili razvojnim rizicima te njihove obitelji, kao i 3. završna konferencija s edukativnim radionicama. U sklopu projekta izrađena je i tražilica stručnjaka za rani razvoj djece – raniKLIK.hr (www.raniklik.hr) za ove tri županije te za pružatelje usluga iz drugih dijelova Republike Hrvatske koji su pokazali interes za istu. Ciljevi projekta bili su: zagovarati prava djece s teškoćama u razvoju i razvojnim rizicima u ove tri županije, povećati svjesnost stručnjaka o važnosti međusektorske suradnje i obitelji usmjernog pristupa za dobrobit cijele obitelji djeteta s teškoćom te prikupiti i učiniti dostupnima informacije o pružateljima usluga rane intervencije za roditelje, kao i stručnjake.
Tražilica raniKLIK.hr se dalje razvijala uz potporu Grada Zagreba, čime je osigurano proširenje interaktivnosti usluga koje omogućava izravnu i brzu interakciju roditelja sa stručnjacima, drugim roditeljima ili između stručnjaka, a omogućeno je i dopunjavanje podataka o pružateljima usluga rane intervencije s područja Grada Zagreba, kao i ažuriranje postojećih dostupnih podataka.

HURID je od 1. listopada 2015. godine partner u programu Erasmus+ s još 9 organizacija iz 7 europskih država (Austrija, Belgija, Francuska, Njemačka, Portugal, Hrvatska i Turska). Projekt nosi naziv Let’s try I(C)T ili Isprobajmo informacijsko-komunikacijsku tehnologiju. Projekt ima tri cilja: 1. stvoriti on-line platformu o postojećim informatičkim aplikacijama za rad s djecom rane i predškolske dobi koja će biti organizirana na način da bude dostupna na svim jezicima partnerskih organizacija, pa tako i na hrvatskom; platforma će davati sažete i kritičke informacije o aplikacijama koje će olakšati njihovu stručnu i kritičku primjenu u radu s djecom; 2. stvoriti on-line komunikacijsku platformu za stručnjake na kojoj će oni pronalaziti informacije o programima za vođenje dokumentacije i drugim alatima koji će olakšati njihov rad s djecom rane i predškolske dobi, kao i s njihovim roditeljima, ali i omogućiti razmjenu informacija među stručnjacima te će ta platforma rezultirati kolektivnim učenjem; 3. stvoriti priručnik s najvažnijim informacijama o primjeni informacijsko-komunikacijske tehnologije u radu s djecom rane i predškolske dobi; priručnik će sadržavati kritički prikaz istraživanja o ovoj temi te će poslužiti kao izvor informacija o metodama utemeljenim na znanstvenim dokazima; također će sadržavati i informacije koje će motivirati stručnjake za primjenu informacijsko-komunikacijske tehnologije i olakšati im primjenu znanstveno utemeljenih metoda u praksi; priručnik će izraditi međunarodni  tim stručnjaka, a HURID će ga prevesti i objaviti na hrvatskom jeziku. Kako bi rezultati projekta došli do krajnjih korisnika – specijalista za ranu intervenciju u djetinjstvu i stručnjaka u predškolskom odgoju – HURID će organizirati i dva diseminacijska skupa o rezultatima projekta.

Od 1. do 3. listopada 2015., HURID je, u suorganizaciji s Međimurskom udrugom za ranu intervenciju u djetinjstvu (MURID) i Uredom UNICEF-a u Republici Hrvatskoj, organizirao Četvrti hrvatski simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu u Čakovcu, što smatramo velikim ovogodišnjim uspjehom. Tema simpozija bila je „Rana intervencija u djetinjstvu: sveobuhvatnost, pravednost i kvaliteta sustava podrške“, a brojao je više od 150 sudionika. Ovim simpozijem pokušalo se senzibilizirati predstavnike lokalne, regionalne i nacionalne uprave za potrebe djece s teškoćama u razvoju i razvojnim odstupanjima i njihovih obitelji, kao i stručnu i širu javnost, te se raspravljalo o iskustvima u razvoju sustava rane intervencije na nacionalnoj i internacionalnoj razini. Pokrovitelji simpozija bili su Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta te Ministarstvo socijalne politike i mladih. Tijekom prvog dana simpozija održan je okrugli stol s temom „Doprinos i utjecaj politike ranoj intervenciji u djetinjstvu na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini“, na koji su pozvani i predstavnici ministarstava te regionalne i lokalne (samo)uprave.

Zaključci Četvrtog hrvatskog simpozija o ranoj intervenciji u djetinjstvu (Čakovec, 1.-3.10.2015.)


P
regled HURID-ovih aktivnosti u 2015. godini

Godišnji izvještaj o radu za 2015. godinu

Leave a Comment

Projekti se provode zahvaljujući:

Odrastimo zajedno

h-logo1 h-logo4-ps

Rana intervencija u djece s teškoćama u razvoju

h-logo2-ps

Dobar start za sve

h-logo3-ps

Potpora uključivanju djece s teškoćama u razvoju u redovne vrtiće u Hrvatskoj

h-logo3-ps

Izjednači

UNICEF logo PS

E-centar

h-logo4-ps