Hurid

Ovaj projekt sufinancira

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Projekt je sufinancirala

Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

„Nade i snovi za djecu nalaze se u srcima njihovih obitelji…
Rana intervencija pomaže obiteljima da se ti snovi pretvore u stvarnost.”
(roditelj)

Što je HURID?

Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) je 

nevladina udruga koja okuplja stručnjake u području 

rane intervencije s ciljem stvaranja sustava rane intervencije 

i promicanja znanstveno utemeljenih programa koji će 

pridonijeti dobrobiti mlađe djece s biološkim ili socijalnim rizikom i kvaliteti života njihovih obitelji.

Koji je cilj HURID-a?

Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu svojim je statutom definirala osnovni cilj djelatnosti, a to je  promicanje dobrobiti sve mlađe djece u Republici Hrvatskoj, a osobito one s biološkim ili socijalnim rizikom za optimalan razvoj. 

Smatramo da je skrb za mlađu djecu neodjeljiva od podrške njihovim roditeljima, odnosno obitelji.

Koji je cilj HURID-a?

HURID želi

  • senzibilizirati javnost za potrebe mlađe djece koja imaju razvojne teškoće ili rizik za njihov nastanak, kao i za potrebe njihovih obitelji koje trebaju pouzdane informacije i  različite oblike podrške

  • informirati javnost, osobito mlade roditelje, o temeljnim djetetovim potrebama i o važnosti ranih interakcija za djetetovo napredovanje i učenje

  • potaknuti uspostavljanje mreže programa rane intervencije

  • stvoriti mobilne timove koji bi bili blizu onih kojima trebaju
  • inicirati promjene u zakonodavstvu koje će osiguravati pravo mlađeg djeteta i obitelji na uključivanje u program kada za to postoji potreba

  • unaprijediti obrazovanje stručnjaka za ranu intervenciju u djetinjstvu

  • biti forum za komunikaciju među stručnjacima koji rade s mlađom djecom i njihovim obiteljima te tako povezati praktičare
    i znanstvenike različitih profesionalnih usmjerenja

  • brinuti o poštivanju profesionalnih i etičkih standarda u radu s mlađom razvojno ugroženom djecom i njihovim obiteljima

Misija

je unapređenje kvalitete života obitelji djece rane životne dobi s razvojnim rizicima i teškoćama i njihovih obitelji u Republici Hrvatskoj, kao i stvaranje uvjeta da svako dijete i obitelj dobiju najbolju moguću potporu te priliku za učenje i osobni razvoj.

Misija

Vizija

je biti jaka profesionalna organizacija koja djeluje u području rane intervencije u djetinjstvu u Republici Hrvatskoj, sastavljena od stručnih kadrova i educiranih volontera. Želimo razvijati, primjenjivati i širiti znanstveno utemeljene pristupe i najviše standarde kvalitete djelovanja u ranoj intervenciji u djetinjstvu; surađivati s javnim i stručnim institucijama na nacionalnoj i lokalnoj razini; senzibilizirati javnost za potrebe djece rane životne dobi s razvojnim rizicima i teškoćama, kao i njihovih obitelji; djelovati u smjeru ostvarivanja ciljeva kroz utjecaj na promjene pravnih propisa i njihovu primjenu na svim razinama te omogućiti stalni rast i razvoj udruge u djelovanju za opće dobro.

Novosti