Održana HURID-ova godišnja skupština

U četvrtak, 22. studenoga 2018. godine, je u Zagrebu održana HURID-ova godišnja skupština.

Dnevni red skupštine bio je sljedeći:

  1. izbor radnog predsjedništva
  2. usvajanje izvještaja o radu i godišnjeg financijskog izvještaja za 2017. godinu
  3. usvajanje izmjena i dopuna (rebalansa) financijskog plana za 2018. godinu
  4. projekti i programi u 2018. godini
  5. usvajanje strateškog plana za sljedeće trogodišnje razdoblje (2019. – 2021.)
  6. usvajanje plana rada (operativni plan) i financijskog plana za 2019. godinu
  7. izmjene i dopune Statuta
  8. obavijesti
  9. ostalo

Radni materijali bili su unaprijed poslani svim članovima HURID-a, a konačne verzije koje smo dužni javno objaviti bit će uskoro dostupne na HURID-ovoj mrežnoj stranici i, zajedno sa zapisnikom, predane nadležnom uredu koji vodi Registar udruga.

Zahvaljujemo radnom predsjedništvu i svim članovima na dolasku i aktivnom sudjelovanju!