Savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o socijalnoj skrbi

U tijeku je javno savjetovanje o nacrtu prijedloga Zakona o socijalnoj skrbi: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=18793
🔎 Pročitajte i potaknite voditelje svojih organizacija da pročitaju! Ima novina o kojima valja promisliti. 💬
Ovo je ujedno prilika da u Zakonu o socijalnoj skrbi predložimo promjenu naziva „rana intervencija“ u „rana razvojna podrška” kako bi se razlikovalo ime jedne usluge (pravo na koju regulira Zakon o socijalnoj skrbi i koja se u našoj praksi pruža na suvremen, transdisciplinarni način) od rane intervencije kao cjeline svih potrebnih usluga (tj. više usluga iz različitih sektora) za pojedino dijete i obitelj koje im se pružaju kako bi se unaprijedio razvoj i obiteljsko funkcioniranje za djecu rane i predškolske dobi s razvojnim rizicima/teškoćama. Predlažemo samo promjenu naziva, a nikako ne sadržaja i načina pružanja ove izuzetno važne usluge❗️
Cilj je izbjegavanje višeznačnosti termina rana intervencija koji, dok se ne promijeni, istim riječima imenuje cjelinu, kao i dio te cjeline. Sada je prilika da uskladimo terminologiju i učvrstimo razumijevanje rane intervencije kao SUSTAVA usluga koje trebaju biti pružane koordinirano i integrirano kako bi se na potrebe djeteta s razvojnim rizicima ili teškoćama i potrebe obitelji odgovorilo holistički.
Zalažemo se za međusektorski, interdisciplinarni i integrirani sustav rane intervencije u djetinjstvu, u okviru kojeg dijete i obitelj dobivaju individualizirane i koordinirane usluge u skladu sa svojim potrebama, a zovemo ih rana intervencija. HURID-ovo je iskustvo da itekako zbunjuje činjenica da se usluga rane intervencije regulirana prema Zakonu o socijalnoj skrbi (u Nacrtu čl. 99., u postojećem Zakonu čl. 84.) zove jednako kao i cjelina usluga koje bi trebale unaprijediti djetetov razvoj, a zovemo ih također rana intervencija. Potrebe razvojno ugroženog djeteta i njegove obitelji su često vrlo složene i nužne su usluge koje postoje u različitim sektorima (zdravstvo, obrazovanje, socijalna skrb, civilni i privatni sektor) i one zajedno čine ranu intervenciju u djetinjstvu.
Što Vi mislite❓
Imate li bolji prijedlog promjene naziva nego što je „rana razvojna podrška“❓