Završetak projekta „Izjednači!”

Izmakom listopada završio je i osmomjesečni projekt Izjednači! koji je Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) provodila u suradnji s Uredom UNICEF-a u RH.  Projektu koji je osmišljen i proveden kao dio obuhvatnijeg koncepta, UNICEF-ove akcije Igraj za naše boje, prethodilo je mapiranje socijalnih usluga zastupljenih širom Republike Hrvatske i analiza stanja u pogledu usluga za djecu. Pritom su zabilježene zabrinjavajuće činjenice kada je riječ o uslugama rane intervencije u djetinjstvu. Nedostatak podataka o pružateljima usluga rane intervencije, nedovoljan broj stručnjaka i ustanova u različitim regijama te nedostatak koordinacije među stručnjacima iz različitih disciplina koji pružaju usluge djeci od rođenja do polaska u školu, samo su neki od problema zabilježenih na terenu. Ujedno je još jednom potvrđeno da postoje velike individualne razlike među hrvatskim županijama u odnosu na broj usluga.  Stoga su za mjesto provođenja projekta Izjednači! odabrane tri županije s najmanjim brojem socijalnih usluga za djecu rane dobi s razvojnim teškoćama. To su Šibensko-kninska, Vukovarsko-srijemska i Sisačko-moslavačka županija.
Kako bi se opisani problemi minimizirali, između HURID-a, Ureda UNICEF-a u RH i triju navedenih županija dogovorena je suradnja u okviru projekta Izjednači! s jednim jedinim ciljem: unapređenjem rane intervencije u navedenim trima županijama. To podrazumijeva uključivanje svih ključnih dionika: stručnjaka i nevladinih organizacija, obnašatelja lokalnih i regionalnih vlasti, ali i roditelja. Za promjenu stanja u ranoj intervenciji važno je da svi oni dijele isto temeljno znanje o ranoj intervenciji. Naime, usluge nisu učinkovite ne samo stoga što ih je malo, nego i stoga što su razmrvljene i nepovezane te fokusirane na deficite, zanemarujući pritom resurse koji bi mogli biti izvori snaga. Zato je glavni željeni učinak svih projeknih aktivnosti bio da donositelji odluka u obuhvaćenim županijama steknu temeljno znanje o ranoj intervenciji, da podatci o uslugama koje postoje postanu javno dostupni kako bi ih roditelji mogli pronaći, a stručnjaci se međusobno povezati i djelovati u skladu s obitelji usmjerenim pristupom. S tim su nastojanjima u županijama provođene aktivnosti koje su redovito bile medijski popraćene kako bi se i šira javnost senzibilizirala za potrebe ove ugrožene skupine djece.
Kako bi se svim dionicima – regionalnim i lokalnim vlastima, stručnjacima, nevladinim udrugama te roditeljima – omogućio pristup informacijama o pružateljima usluga rane intervencije, osmišljena je i izrađena baza podataka o svim pružateljima usluga rane intervencije s područja županija. Tražilica raniKLIK.hr koju je projekt iznjedrio trebala bi biti vrijedan resurs koji će omogućiti uvijek točne kontaktne podatke o pružateljima usluga, struci djelatnika pojedinih ustanova, teškoćama za koje se u okviru djelatnosti određene ustanove daje podrška te oblicima usluga koje određeni pružatelj nudi (dijagnostika, terapija, patronaža, savjetovanje roditelja). Preko tražilice raniKLIK.hr posredno je omogućeno poboljšanje kvalitete usluga rane intervencije jer se prvi puta omogućuje javno vrednovanje usluga koje su korisnici dobili od pojedinih pružatelja. Dosad nisu na jednom mjestu postojale informacije o pružateljima usluga različitih profesionalnosti neovisno o tome u kojem sektoru rade (socijalnoj skrbi, zdravstvu, obrazovanju, nevladinom sektoru, privatnim ustanovama) te ni zagovaranje rane intervencije i integriranog pristupa nije moglo biti temeljeno na tim podatcima. Time je manjkala i pretpostavka za povezivanje stručnjaka i prevenciju roditeljskih lutanja od jednog do drugog stručnjaka. Različite aktivnosti provođene su s nastojanjem da se kod svih dionika iniciraju promjene u njihovu razumijevanju rane intervencije kako bi postali motivirani za uporabu tražilice, tj. da se povežu i počnu djelovati usklađeno u odnosu na potrebe djeteta s razvojnim rizicima/teškoćama i potrebe obitelji koja brine o djetetu.
Druga skupina projektnih aktivnosti bila je usmjerena na osnaživanje stručnjaka, donositelja odluka i roditelja za prepoznavanje vrijednosti suvremenog koncepta rane intervencije kako bi se dostupni resursi mogli što učinkovitije iskoristiti. U radionice su bili uključeni svi stručnjaci koji već rade s djecom predškolske dobi da bi prepoznali svoju odgovornost i za malu djecu s razvojnim odstupanjima i razvojnim rizicima, da bi razumijeli potrebe njihovih obitelji te omogućili njihovo uključivanje u postojeće programe. Stoga su u sadržajnom smislu na radionicama razrađivane  teme obitelji usmjerenog pristupa te međusektorske suradnje, odnosno usklađenog djelovanja svih dionika koji sačinjavaju prirodnu i poticajnu okolinu djeteta s razvojnom teškoćom ili rizikom.
U projektnim aktivnostima, provedenima u tri ciklusa u svim suradničkim županijama, sudjelovalo je preko 300 stručnjaka, donositelja odluka i roditelja, među kojima su bili zastupljeni predstavnici svih sektora – sustava zdravlja, sustava socijalne skrbi, sustava odgoja i obrazovanja, nevladinih udruga te privatnih pružatelja usluga rane intervencije. Sudionici svih aktivnosti pokazali su visoku razinu osobne i profesionalne uključenosti: veliki su doprinos dali ispunjavanjem upitnika u kojima su iznosili svoje stavove o ranoj intervenciji općenito te o uslugama rane intervencije u njihovim županijama, dijeljenjem vlastitih iskustava i životnih priča te, što je osobito dragocjeno, promišljanjima i dijeljenjem svojih ideja o mogućnostima poboljšanja sustava rane intervencije na razini župnija. Tijekom projektnih druženja na konferencijama i radionicama sudionici su pretežito maksimalno visokim ocjenama vrednovali aktivnosti u kojima su sudjelovali te izrazili zadovoljstvo stečenim novim znanjima i kontaktima koje su ostvarili s drugim stručnjacima iz svoje županije, a za koje prethodno nisu znali. Ukazivali su i na potrebu za dodatnim edukacijama iz rane intervencije u djetinjstvu.
Unatoč nedovoljnom broju pružatelja usluga rane intervencije u odnosu na zabilježene potrebe te brojnim drugim teškoćama s kojima se suočavaju postojeći pružatelji, prikazani su brojni primjeri dobre prakse u županijama kao čvrste karike sustava rane intervencije koji se u Republici Hrvatskoj tek počeo graditi. Projekt Izjednači! zasigurno je dao dobar inicijalni doprinos postavljanju čvrstih temelja tog sustava čije je stvaranje neophodno kako bi se osigurala prava djeteta s teškoćama u razvoju i razvojnih rizika za ostvarenje svojih potencijala i uključenost u život zajednice.
Zahvaljujemo svim donositeljima odluka, stručnjacima i sudionicima aktivnosti u županijama na poticajnim i konstruktivnim prijedlozima, interesu i senzibilitetu koji su pokazali za ovu ranjivu skupinu djece i njihove obitelji!
Zahvaljujemo roditeljima djece s teškoćama u razvoju na životnim pričama koje su podijelili s nama!
Hvala predstavnicima županija na svakoj organizacijskoj pomoći, odličnim domaćinstvima i ostvarenim suradnjama koje će nadživjeti projekt Izjednači!  
Za kraj, hvala tvrtci Implementacija snova na svakom stručnom i prijateljskom doprinosu tijekom izrade tražilice raniKLIK.hr.
Vjerujemo da će entuzijazam koji su partneri – HURID i Ured UNICEF-a u Republici Hrvatskoj uložili u planiranje i provođenje ovog kratkog, ali po aktivnostima vrlo intenzivnog projekta, imati svoj kontinuitet u djelovanju brojnih entuzijasta iz svih triju županija: Šibensko-kninske, Vukovarsko-srijemske i Sisačko-moslavačke.